image image image image image
Kapellets hage passer fint til alle slags selskap. Her kan vi dekke til opptil 80 gjester
2002 Kapellet som ble vigslet av biskop Olav Skjevesland
I alle tømmerhyttene er det muligheter for overnatting, kick-off, badstu o.l.
De utsmykkede toalettene skaper en spesiell stemning rundt bordet
Amfiet kan brukes til teateroppsetninger, konserter og kulturkvelder etc.

Minikraftverk


 

saga_01a

En reguleringsplan for Lindland Natur ligger på vent til Norges Energi og Vassdragsvesen får behandlet søknaden om etablering av et minikraftverk.

Plasseringen er tenkt der hvor det tidligere lå en bygning for produksjon av elektrisitet og plank ved hjelp av vannkraft.

I alle generasjoner har vannet blitt brukt i menneskenes tjeneste.

På Lindland ser vi fremdeles rester av anlegg som har brukt vannet som kraftkilde for tømmertransport, sagbruk, vannmølle og mikrokraftverk.

Drømmen er å reetablere en begrenset kraftproduksjon tilpasset moderne teknologi, og samtidig vise hvordan vannkraft er blitt benyttet i menneskenes tjeneste gjennom de tre siste århundrene.

Behovet for grønn energi er en etterspurt vare for fremtiden.  Lindland Natur ønsker å være selvforsynt med egenprodusert miljøvennlige løsninger på energiområdet. Dette vil være i tråd med tradisjonene og profilen til Lindland natur.

2012_12_Kraftvrk_Erik-Lindland

Erik Lindland har gått sammen med Arendal Fossekampani, og ønsker å bygge et spesielt minikraftverk.

Vil bygge minikraftverk

Aust Agder Blad 27 11 2012

Songe Træsliperi AS, som nå eies av Erik Lindland og Arendal Fossekompani, har søkt NVE om å bygge minikraftverk ved Lindland, nord for Songe. Erik Lindland vil samtidig bygge opp igjen gamle kulturminner ved elva

- Jeg vil gjerne kombinere et minikraftverk med å vise hvordan vannkraften er blitt brukt gjennom flere hundre år, forteller Lindland entusiastisk.

Han viser oss restene av ei stor gårdssag som stod omtrent der minikraftverket planlegges. Sagbruket brant i 1957, men fortsatt står den gamle vannturbinen der. Nå vil Lindland bygge opp igjen sagbruk og vannrenne. Et par hundre meter legger oppe ved elva står ei gammel mølle, som Lindland også vil restaurere.

Han forteller at han har et forbilde i Sagelva Vasskraftsenter i Lesja, hvor det er etablert et minikraftverk sammen med et historisk vannkraftsenter.

Kjøpte Songe Træsliperi

Erik Lindland presiserer at det er det gamle selskapet Songe Træsliperi som står bak kraftverksplanene. Tresliperiet på Songe ble nedlagt i 1972, men selskapet fortsatte å eksistere, og Lindland forteller at han i 2002 kjøpte restene av Songe Træsliperi, med blant annet diverse fallrettigheter.

- Vi har et fall på 72 meter fra Savann til Lindlandsvann, forteller han.

12 millioner kr

Bare selve minikraftverket er kalkulert til å koste 12 millioner kroner, og for å få med seg en tung investor har Lindland alliert seg med Arendal Fossekompani.

Fossekompaniet har kjøpt en eierandel på 51 prosent i Songe Træsliperi. Erik Lindland og hans familie eier resten av aksjene i selskapet.

Forsyne reiselivsanlegg

Hjørdis og Erik Lindland har som kjent etablert et spesielt kultur- og reiselivsanlegg ved Lindlandsvann. Det er i like ovenfor dette anlegget at kraftverket og det historiske vannkraftsenteret planlegges. Kraftverket skal etter planen forsyne reiselivsanlegget med strøm. Men strømkapasiteten blir langt større enn som så.

- Minikraftverket skal dekke årsforbruket til ca. 100 husstander, forteller Lindland.

Songe Træsliperi har sikret seg en avtale med Agder Energi, slik at strømmen som produseres kan gå inn på Agder Energis nett.

Skal ikke demme opp elva

Ifølge Lindland skal ikke kraftverket bruke mer enn ca. 30 prosent av vannet i elva Rykane, og Lindland fremholder at vassdraget skal være selvregulerende.

Det vil si at elva ikke skal demmes opp, noe som betyr at kraftverket stopper hvis det blir lite vann om sommeren.

Vernet vassdrag

Som nevnt har Songe Træsliperi søkt Norges Vassdrags- og Energiverk om å bygge dette kraftverket.

Erik Lindland tar det imidlertid ikke som noen selvfølge at søknaden blir innvilget. Rykane tilhører Nærestadvassdraget, som igjen er en gren av det vernede Vegårvassdraget.

Tidligere var det helt forbudt å etablere kraftverk i vernede vassdrag. Men etter det Erik Lindland har registrert, har ca. halvparten av kraftverkssøknadene i vernede vassdrag blitt innvilget de senere årene.

Lindland håper det styrker søknaden til Songe Træsliperi at det også planlegges et historisk vannkraftsenter.

Legges ut til høring

Kraftverksplanene på Lindland legges nå ut til høring, slik at privatpersoner og alle naturlige instanser kan uttale seg. Mandag kveld hadde Erik Lindland og Arendal Fossekompani et åpent informasjonsmøte i Nærestad kretslokale på Vegårshei.

Erik Lindland forteller at både hans far og bestefar drømte om å få til et kraftverk akkurat her.

- Det vil være veldig stort for meg om vi nå kan få til dette. Det viktigste for meg er ikke det økonomiske, men gleden av å skape noe, sier han.


SAMMENDRAG

Søknaden omfatter Lille Lindland minikraftverk som skal ligge i Nærestadelva vassdragsnr 018.A3Z som er et sidevassdrag til Vegarvassdraget. Kraftverket skal utnytte et 72 m fall fra eksisterende dam i Savann til utløpet i Lindlandsvann 600 m fra Savann Dam. De viktigste tekniske inngrepene er:

  • Inntaksarrangement i eksisterende dam Savann
  • 600 m rørgate i løsmasse / forankret til fjell
  • Kraftstasjon i dagen ved Lindlandsvannet
  • Reetablering av attholdsdam i Ljosvannet

Kraftverket skal benytte den naturlige avrenningen i vassdraget uten reguleringer. Som avbotende tiltak vil det bli forbitappet minstevannforing lik alminnelig lavvannforing, dvs. 1001/s. Kraftverket vil ha en installert ytelse pa 500kW og en største slukeevne på 10001/s. Omtrent 33 % av vannet vil bli utnyttet til kraftproduksjon, og forventet årlig produksjon er 2,36 GWh.

Det er kartlagt virkning for miljø, naturressurs og samfunn, med konklusjon at utbyggingen har små konsekvenser for samtlige. Ifølge artsdatabasen er det registrert rødlista art ål i hele vassdraget. Avbotende tiltak for opp- og nedvandring er foreslått.

Lille Lindland kraftverk sees som en integrert del av utviklingen ved garden Lindland Øvres reiselivsanlegg "Lindland Natur og Natur". Utbyggingen skal sikre stabile og forutsigbare inntekter til gården Lindland Øvre, og på den måten utløse reguleringsplanens intensjoner om å vise fram noe av gårdens tidligere småindustrielle virksomhet, slik som mølle, sagbruk, tømmertransport og el. kraftproduksjon. Historiske og kulturhistoriske minnesmerker skal bevares og fremheves. Stedet skal visualisere utviklingen fra det gamle bondesamfunnet til dagens og fremtidens måte å tenke på"

Nærestadvassdraget er vernet, og verneinteressene knytter seg til "Vassdragsbelte med moderate inngrep i selve vannstrengen og hvor nærområdene består at utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt bebyggelse". I forvaltningskravet fra Staten heter det: "Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vassdraget og i de områder som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, bør unngås. Leveområder for truede plante og dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse."

Utbygger mener at en utbygging av Lille Lindland kraftverk bygger opp under den industrielle og kulturelle historie for området, og bidrar til en helhetlig løsning både naturmessig, kulturelt og industrielt. Verneinteressene er i svart liten grad berørt av utbyggingen, og oppveies klart av de positive sider av utbyggingen.


 

Hva skjer på Lindland Natur

Omvisning på Lindland Natur

Omvisning på Lindland Natur
Vandring og Omvisning   Lindland Skogskapell   på...
Les hele historien
Design: Promotek |  Redaktør: May-Brit Blesvik